Norges Fredsfond 

Norges Fredsfond administrerer frivillig fredsskatt. Formålet er å vise myndighetene at vi trenger en utvidelse av militærnekterloven som gir rett til å betale fredsskatt istedenfor krigsskatt. Vi er mange som av samvittighetsgrunner vil reservere oss mot at skattepengene brukes til våpen og soldater. Bli freds-skatteyter du også, og bidra til en verden uten krig!.  


 

Årets vinnerprosjekt 2016

Til sammen kr 69.840,- stod til utdeling i år. Fem prosjektsøknader kom inn. Etter en kort presentasjon av alle de fem søknadene ble det votert. Resultatet etter at både forhånds-stemmer og stemmer fra de tilstede-værende var talt opp, viser at prosjektet som vant frem er «Kostnader ved norsk krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya». Søknaden vant med god margin, og årsmøtet besluttet derfor at hele potten skal tildeles dette prosjektet.  Utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

Kostnader ved norsk krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya

Søker: Norges Fredslag   Søker om: kr 70.000,- 

Formål: Prosjektet vil utrede og belyse de utviklingsmessige kostnadene ved voldelig konflikt, både i et kortsiktig perspektiv, og på lenger sikt, med spesiell vekt på Norges krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya.

Fullstendig prosjektbeskrivelse finner du her


Bakgrunn og historie

Utgangspunktet er idéen om fredsskatt
Mange fredsorganisasjoner, blant annet Kvekersamfunnet, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og Fredslaget, har kjempet en årelang kamp for å etablere muligheten for økonomisk militærnekt i det norske og andre lands lovverk. Stortinget har nedstemt forslag om dette. I 2011 ble idéen tent om at det ikke er noen grunn til å vente til Stortinget endrer syn. Vi kan bruke vår sivile frihet til å sette i gang uavhengig av hva Stortinget måtte mene og gjøre. Vi kan begynne i andre enden, etablere fondet og sette i gang. Det blir selvsagt da basert på frivillighet, men det trenger ikke bli noe dårlig alternativ av den grunn, og det kan utformes helt slik det ville ha vært om det var en etablert ordning.

2011: Forprosjekt
Idéen om Norges Fredsfond ble unnfanget på Fredssymposiet i Jondal i august 2011. Øystein Øgaard og Anne Helgedagsrud jobbet et år for å forberede stiftelsen av organisasjonen.

2012: Stiftelse
Norges Fredsfond ble formelt stiftet 29. juli 2012.

Prinsipper og mål

Prinsipper

Strategisk prosess for å identifisere og stimulere gode formål: Norges Fredfonds arbeidsutvalg og arbeidsrytme sørger for at der er aktiv styring og en åpen prosess på grunnlag av faglig kompetanse.

Åpenhet, deltakelse og direkte demokrati: Forvaltning av innbetalte midler styres av alle ”skatteytere” gjennom direkte demokrati og en åpen prosess der alles innspill teller.

Årlig omsetning av forvaltningskapital: Dette er ikke et fond bygget opp av bundet kapital der forrentningen avsettes til formålstjenlige prosjekter, men baserer seg på årlig ”skatteinngang” og umiddelbar benyttelse til fredsformål.  

Mål

Første delmål er at mange nok "fredsskatteytere" i mange nok fylker betaler inn minst kr 500 hver, slik at skattemyndighetene godkjenner Norges Fredsfond som frivillig organisasjon med rett til fratrekk av skatt på gaver.

Vi er pr 2016 representert i 8 fylker og oppfyller sannsynligvis kriteriet om å være landsdekkende.  Men vi er foreløpig et godt stykke unna å være mange nok medlemmer til å møte myndighetenes krav om medlemstall.  Vi jobber aktivt med å bli større.

P1010762

Øystein Øgaard og Susanne Urban stifter sammen to bånd ved stiftelsesseremonien. Foto: Grete Belinda Solberg Barton

Arkiv over saker og artikler