sok midler

Tildeling av prosjektmidler i 2017

Prosjektmidler vil bli utlyst i begynnelsen av 2017, med søknadsfrist 15. april.

Beløpet vet vi først når vi har passert årsskiftet, da det avhenger av hvor mye som er kommet inn i "fredsskatt" og andre bidrag i løpet av 2016.  Dette kan du påvirke ved å tegne deg som "fredsskatteyter" eller ved å gi gavebrev til venner og familie innen 31/12 - 2016

Tildeling av prosjektmidler i 2016

I 2016 var det kr 69.840 til utdeling. Ett prosjekt fikk betydelig flere stemmer enn alle andre, og årsmøtet besluttet derfor at hele potten skal tildeles dette prosjektet:

Kostnader ved norsk krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya

Søker: Norges Fredslag
Kontakperson: Fredrik Heldal
Formål: Prosjektet vil utrede og belyse de utviklingsmessige kostnadene ved voldelig konflikt, både i et kortsiktig perspektiv, og på lenger sikt, med spesiell vekt på Norges krigsdeltakelse i Afghanistan og i Libya.
Søker om: kr 70.000,- (Beløpet overstiger midlene til utbetaling i år.)

Prosjektet vil medføre en videreføring av mye av det arbeidet Fredslaget har påbegynt, spesielt med hensyn til våpenhandel og globale militære utgifter, og er planlagt å være en del av organisasjonens langsiktige arbeid også i årene som kommer. De ønsker gjennom dette     å styrke  Fredslagets posisjon som vaktbikkje og ressursbank, og øke både medienes, andre organisasjoners og befolkningens oppmerksomhet om norsk  våpeneksport, og Norges deltagelse i internasjonale militære intervensjoner i Afghanistan og Libya.

Tildeling av prosjektmidler i 2015

Det var kr 71.100 i potten til fordeling. 

Støtte til Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø
Dette prosjektet fikk flest stemmer og vil motta kr 28.440,-
Formål:Hjelp til driftskostnader i kritisk oppstartsfase
Hardangerakademiet overtok det tidligere tuberkulosesanatoriet i Jondal i desember 2014 for å etablere et frittstående akademi. Akademiet har et utvidet fredsbegrep der de mener at krig, konflikter, miljø og rettferdig fordeling av ressurser henger sammen. Det søkes om oppstarthjelp til prosjektet.

Prosjektene «Palestinske barn i israelske fengsler» og «Stå opp mot vold i Rwanda» kom på delt andreplass med 24 stemmer hver. De mottar like mye i støtte,
kr 21.310,- .

Palestinske barn i israelske fengsler
Søker er en aktivistgruppe som er en fortsettelse av kampanjen for støtte til palestinske barn i israelske fengsler (som fikk støtte fra Norges Fredsfond i 2014).
Formål: Reise til området for å innhente informasjon og forberede aksjoner.
Aktivistsgruppen ønsker å støtte advokater som fører saker for arresterte palestinske barn. Målet er å opprette et fond for juridisk støtte og bruke pengeinnsamlingen til å påvirke den norske opinionen. Videre utgi bok med informasjon om problemet. Det søkes om midler til et forprosjekt.

Stå opp mot vold i Rwanda
Søker:Kvekerhjelp
Samarbeider med kvinneledet organisajon, Gate of Hope.
Formål: Bevisstgjøring av kvinner/jenter som har vært utsatt for vold og hjelpe dem til å beskytte seg selv, - og utfordre lokale ledere til å skape endring. Det er fortsatt etterdønninger etter folkemordet i Rwanda for 20 år siden. Traumer fører blant annet til høyt voldsnivå i familier og nære relasjoner. 60 kvinner/jenter som har vært utsatt for vold og 30 lokale ledere (kvinner og menn) vil delta i tre workshops i Gicumbi-distriket.

 

Tildeling av prosjektmidler i 2014

På årsmøtet i Jondal i slutten av juli, ble resultatet av årets avstemming talt opp.  Det var kr 64.933,- i potten til fordeling.  De tre prosjektene som fikk flest stemmer, vil motta midler.

Ungdomsklubber for fred i Sør-Kivu, DR Kongo
Søker: Kvekerhjelp
Søkte om: kr 40.000

Dette prosjektet fikk flest stemmer og blir tildelt beløpet de søkte om, kr 40.000,-

1 800 barn, ungdommer og unge voksne i alderen 8 -30 år vil delta i prosjektet som har som målsetting å gi barn, ungdom og unge voksne en mulighet til å bygge et fredeligere samfunn. Prosjektet vil vare fra juli 2014 – juni 2015. Gjennom kreative samlinger, ledertrening, informasjonsarbeid og ikkevoldsopplæring vil barn, ungdom og unge voksne være med og skape positive forandringer i retning mer fred, mer rettferdighet og mer solidaritet. I tillegg vil en mye større del av befolkningen få en smak av programmet gjennom radiosendinger og gateteater som skal lages og gjennomføres av ungdomsgrupper. De viktigste temaene som tas opp i dette prosjektet er ungt lederskap for fred, ikke-vold, respekt, rettigheter og demokrati. Se en liten video fra en av fredsklubbene i Uvira i Øst-Kongo.


Palestinske barn i israelske fengsler
Søkere: Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen i Norge, Kvekerhjelp, Seniorgruppen for Palestina, Bestemødre for Fred. Flere ulike organisasjoner har tilsluttet seg kampanjen, blant andre Fellesorganisasjonen, LO i Oslo, KFUK-KFUK-Global.
Søkte om: 10.000

Prosjektet ble tildelt beløpet det var søkt om, kr 10.000,-

Midlene skal gå til gjennomføring av en kampanje 6. – 12. oktober 2014.
Ifølge UNICEF sitter det til enhver tid rundt 220 mindreårige palestinere i israelsk fangenskap, de yngste helt ned i tolvårsalderen. De fleste av dem er fengslet etter å ha kastet stein mot israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden, en forbrytelse som kan straffes med inntil 20 års fengsel. Antallet palestinske barn som fengsles har økt med 12 prosent fra i fjor. 31 av barna i fangenskap var ved utgangen av august under 15 år.
Kampanjens målsetning er å stanse fengslingen av barn og sikre deres rettigheter. Utenriksministeren må legge press på Israels myndigheter. Kampanjen skal nå bredt ut med ulike åpne arrangementer i Norge, møter, aksjoner, medieoppslag og underskriftskampanje.

Beskytte fredsaktivister i Colombia
Søker: Peace Brigades International Norge
Søkte om: kr 30.000

Prosjektet ble tildet det som er igjen til fordeling i potten, nemlig kr 14.933. 

Organisasjonen søkte om støtte til sitt arbeid med å beskytte fredsaktivister og menneskerettighetsforkjempere i Colombia. Gjennom en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse, observasjon og informasjonsspredning, jobber frivillige ledsagere for å beskytte handlingsrommet til lokale initiativ som er truet på grunn av sitt arbeid. Det er for tiden en stor økning i aggresjon og vold mot freds- og menneskerettighetsforkjempere i landet. En eventuell tildeling fra Norges Fredsfond vil bli brukt til å dekke reiseutgifter i Colombia, mat, helse og losji for en norsk ledsager.


Tildeling av prosjektmidler i 2013

Fra soldater og tanks til jordmødre for fred i Afghanistan
Dette prosjektet i regi av Nansen Fredssesnter fikk flest stemmer og blir tildelt kr 35.900. Afghanistan har en stor oppgave i å bygge fred etter mer enn ti år med NATO-styrker og mer enn tretti år med krig. Fred bygges nedenfra, av de som bor i landet. I Afghanistan har jordmødrene en status som gir mulighet til å utføre også andre samfunnsoppgaver. De har en viktig rolle i opplysningsarbeid og løsning av konflikter i familien og lokalsamfunn. Dette prosjektet har som mål å styrke konfliktløsning i jordmorutdanningen i Afghanistan.

Studieopplegg «FN- resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet»
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet søkte om støtte til dette prosjektet og mottar kr 9.270. FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om «Kvinner, Fred og Sikkerhet» i 2000, om kvinner som ofre for krig og kvinner som deltakere i fredsforhandlinger og gjenoppbygging av land etter konflikter. Resolusjonen er lite kjent. Dette prosjektet har som formål å utarbeide et studieopplegg om resolusjonen til bruk for studiegrupper og elever ved folkehøgskoler, lærerskoler og videregående skoler i Norge.

The False Peace: The Oslo Accords 20 Years After
Fellesutvalget for Palestina vil motta kr 8.677 til gjennomføring av konferanse om Oslo-avtalen 20 år etter.